×

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI HAKKINDA

GİRİŞ

Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra Gülçiçek olarak anılacaktır.) olarak, bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki kuran diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem ve değer vermekteyiz.

Gülçiçek, Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı ("Politika”) hazırladık.

Gülçiçek ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, veri sahiplerine Gülçiçek tarafından işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması olasıdır. Veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Politika’da yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir. Bu halde, veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerin de öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.
İşbu Politika’da geçen "biz” ve "bizim” gibi ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, Gülçiçek
Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'yi ifade etmek için kullanılmaktadır.


1. POLİTİKA’NIN AMACI


Bu Politika’nın temel amacı, Gülçiçek tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, iş ortaklarımızı, bayilerimizi, ziyaretçilerimizi, çalışanlarımızı ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki kuran diğer gerçek kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

2. POLİTİKA’NIN KAPSAMI

Bu Politika; müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, bayi ve yetkili servis aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

a. Kişisel Veri Tanımı
b. KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde "kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem "veri işleme” kapsamına girmektedir.
Gülçiçek olarak, kişisel verileri, işbu Politika’nın 3.d. maddesi "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme.

c. Gülçiçek Tarafından İşlenen Veriler
Gülçiçek, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, nitelikleri itibariyle veri sahibine ilişkin daha hassas bilgileri ihtiva eder niteliktedir. KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır.

Gülçiçek tarafından işlenen genel ve özel nitelikli veriler, aşağıda örneklendirilmiştir. Bununla birlikte, her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; veri sahibi ile Gülçiçek
arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. İlgili mevzuat ve işbu Politika’da yer alan esaslar doğrultusunda, aşağıda belirtilen türde veriler Gülçiçek tarafından işlenmektedir:
• Ad, soyad, meslek, unvan, eğitim geçmişi, çalışma bilgisi,
• Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
• Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
• Veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler; Gülçiçek ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
• İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier)
bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

d. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Gülçiçek, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre
boyunca muhafaza edilmektedir:

• Gülçiçek tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa
edilmesi
• Müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması
• Gülçiçek bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi
• Gülçiçek’e ait veya Gülçiçek tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması
• Mevzuatta veya Gülçiçek’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması Gülçiçek’in veya Gülçiçek’in proje ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması
• Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi
• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari
veya adli makamlara bildirilmesi
• Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
• Talep ve soruların cevaplanması
• Gülçiçek’in veya Şirket Grubu’nun yeniden yapılandırılması veya Gülçiçek’in birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi
• Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Gülçiçek’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
• İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi
• Gülçiçek’in insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Gülçiçek’in meşru menfaatlerinin korunması
Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı
KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika’nın "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Gülçiçek arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir: Şirket Grubu şirketleri
Sermaye Piyasası Kurumu, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul ve yurt içi ve yurt dışındaki diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile yetkili üçüncü kişiler
Gülçiçek’in yurt içi ve yurt dışında çalıştığı alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri
Gülçiçek’in veya Şirket Grubu’nun yeniden yapılandırılması veya Gülçiçek’in birleşme, bölünme veya kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, ilgili işlemlere taraf üçüncü kişiler

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Gülçiçek, kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’nın "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir. Kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük, şube, satış ofisleri ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler aracılığı ile veya tahkikat yöntemiyle toplanabilir.

Gülçiçek, kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve
6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin Şirket Grubu’ndaki diğer grup şirketleri, Gülçiçek’in projelerinde birlikte çalıştığı iş ortakları ve alt yüklenicileri, Sermaye Piyasası Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Yasal düzenlemelerle daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, Gülçiçek, kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVK Kanunu m.7 ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Gülçiçek tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi
KVK Kanunu’nun 12’inci maddesi çerçevesinde, Gülçiçek, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, Gülçiçek tarafından;
• Şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır.
• Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir
• Çalışanlardan ve Gülçiçek adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır
• Kişisel verilerin şirket içinde ve dışında - güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmaktadır.
• Kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uygunluğun belirli periyotlarda denetimi gerçekleştirilmekte ve sonuçlar düzenli olarak yönetim kuruluna raporlanmaktadır
• Alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutulmakta ve ihtiyaç ve imkanlara göre mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır

KVK Kanunu Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları KVK Kanunu’nun 11 ’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme
• Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların
silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir
Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politikanın ekinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve (i) formun ıslak imzalı bir nüshasını; G.O.S.B. Tembelova Alanı 3300 Sk. No:3306 PK.41400
Gebze – Kocaeli / TÜRKİYE adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri
veya (ii) formu kvkk@gulcicek.com elektronik posta adresine güvenli elektronik imzaları ile göndermeleri gereklidir.
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilenler dışında başka
yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır.

Gülçiçek veri sahiplerinden gelen talepleri, KVK Kanunu m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
 
ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

Genel Çerez Politikası
Gülçiçek’e ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya Gülçiçek tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanılan bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’da Gülçiçek tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere "çerez” ifadesi kullanılmaktadır.
Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

Çerez Türleri
Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir.

Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

Çerezlerin Kullanım Amaçları
Gülçiçek, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Gülçiçek internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz.
• Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir
• İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Gülçiçek internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir
• Performansa yönelik kullanımlar: Gülçiçek internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez
kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Gülçiçek internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir
• Reklam amaçlı kullanımlar: Gülçiçek’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir

Çerezleri Reddetme ve Silme
Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Gülçiçek internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

Yetkili Hizmet Sağlayıcılar
Gülçiçek internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve kurumun tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım ve destek alabilir. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER
Gülçiçek internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Gülçiçek’ten bağımsız olduğu ve Gülçiçek’in üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politika’nın güncel versiyonuna Gülçiçek internet sitesinden ulaşılabilir, Politika’da yapılabilecek değişiklikler Gülçiçek internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, Gülçiçek internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Gülçiçek değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.
EK-1


VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU FORMU HAKKINDA (“Gülçiçek”), veri sahipleri tarafından
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11 ’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla
işbu Başvuru Formu hazırlanmıştır. Formun doldurulması ile ilgili soru ve taleplerinizi mesai gün ve saatleri içerisinde 0 216 504 15 00 telefon numarasından bize iletebilirsiniz.

Veri Sahibinin Hakları
İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, https://www.gulcicek.com adresinde yer alan
Gülçiçek Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuyarak KVK Kanunu Madde
11’de belirtilen haklarınız ve Gülçiçek’in veri işleme faaliyeti konusunda detaylı bilgi sahibi
olabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi
KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Formu IV numaralı başlık altında belirtilen ekleri ile birlikte doldurulmalıdır.
Formun ıslak imzalı bir nüshasını, G.O.S.B Tembelova Alanı 3300 Sokak No:3306 41400
Gebze, Kocaeli adresine mutlaka şahsen başvuru ile iletmeli veya Formun ıslak imzalı bir nüshasını, G.O.S.B Tembelova Alanı 3300 Sokak No:3306 41400 Gebze, Kocaeli adresine mutlaka noter yoluyla tebliğ etmeli veya Formu, kvkk@gulcicek.com elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile göndermelisiniz

Veri Sahibine Dair Bilgiler
Dikkat ! Aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde belirtmeye özen göstermenizi rica ederiz.
İşbu Başvuru Formu’nda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Ad ve Soyad:
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon Numarası :
Elektronik Posta Adresi :


Lütfen Gülçiçek ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, eğer sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Gülçiçek ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz bölüm bilgisini yazınız.

İş Ortağı (_) Çalışan (_) Ziyaretçi (_)
İş Başvurusunda Bulunan (_)
Diğer (_)
Veri Sahibin Talepleri Hakkında
Kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte Gülçiçek’e iletmeniz gerekecektir.

(_) Talep Seçim Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge Kişisel verilerimin Gülçiçek tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. Gülçiçek tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum. Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

(_)Gülçiçek tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların Gülçiçek tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

(_)Gülçiçek tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda Gülçiçek tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

(_)Gülçiçek tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini
istiyorum.

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

(_)Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

(_)Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle
silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi kanıtlayan diğer bilgi/belgeleri de Form ekinde iletiniz.
(_)Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi kanıtlayan diğer bilgi/belgeleri de Form ekinde iletiniz.

(_)Gülçiçek tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran elektronik / otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi kanıtlayan bilgi/belgeleri Form ekinde iletmenizi rica ediyoruz.

(_)Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini
talep ediyorum.

Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

Yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda detaylı olarak belirtiniz.

Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi Gülçiçek talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle
iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

• Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
• Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda bir ücret talep edilebilecektir.
Gülçiçek’nun talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Gülçiçek nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.


Beyan
KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı: Başvuru Tarihi: İmza:


Cookies are used in accordance with our personal data protection policy in order to provide better service to you. For more information, see the Cookie Policy text.